Facebook
Twitter @BTL_Classicrock


06/07/2024 - Coqrock De Haan


18/09/2024 - DVG Kortrijk


12/10/2024 - Rockcafé Etalage Heusden-Zolder

31/10/2024 - Natas Bar 

Beyond The Labyrinth is :

Bart Jacquet - Bass / Jan Moerman - Drums / Eddy Scheire - Keyboards

Geert Fieuw - Guitar / Filip Lemmens - Vocals

Beyond The Labyrinth Mailing list

* indicates required
Voornaam, Prénom
Familienaam, Nom de Famille
EN = English, NL = Nederlands, FR= Français

Intuit Mailchimp